Säännöt

(hyväksytty perustavassa kokouksessa 29.8.1988)

Sääntömuutokset:

1. päätetty kevätkokouksessa 18.3.1992, vahvistettu syyskokouksessa 28.11.1992

2. päätetty syyskokouksessa 23.11.2011, vahvistettu kevätkokouksessa 2.3.2012

3. päätetty kevätkokouksessa 25.3.2013, vahvistettu syyskokouksessa 29.11.2013

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sukupuolentutkimuksen seura – Sällskapet för genusforskning ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Rekisteröinti- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää nais- ja sukupuolentutkimusta Suomessa. Yhdistys pyrkii täyttämään tehtävänsä

1) järjestämällä esitelmätilaisuuksia, konferensseja, seminaareja, jotka liittyvät sen toiminta-alaan,

2) tukemalla ja edistämällä nais- ja sukupuolentutkimusta ja sen opetusta sekä tieteidenvälistä yhteistyötä nais- ja sukupuolentutkimuksessa,

3) julkaisemalla tarpeen vaatiessa tutkimuksia ja kirjoituksia nais- ja sukupuolentutkimuksen alalta,

4) olemalla yhteydessä ulkomaalaisten nais- ja sukupuolentutkimusta harjoittavien tutkijoiden ja yksiköiden kanssa edistääkseen yhteisiä tutkimusintressejä,

5) ottamalla osaa tiedepolitiikkaan ja yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pyrkimällä edistämään sellaisten rakenteiden muodostumista, jotka mahdollistavat vaihtoehtoisen tutkimuksen teon ja tiedepolitiikan.

Yhdistyksen toiminnasta mahdollisesti koituva tuotto on käytettävä yksinomaan mainittujen päämäärien edistämiseksi. Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan varainkeräyksiä ja maksullisia tilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi-, ainais-, ja kunniajäseniä. Vuosijäseneksi voi hallitus hyväksyä suomalaisen tai ulkomaalaisen tutkijan, opiskelijan tai muun yhdistyksen tarkoitusperiä tukevan luonnollisen henkilön, tai suomalaisen tai ulkomaalaisen oikeushenkilön. Vuosijäsen maksaa vuosijäsenmaksun, jonka suuruuden määrää kevätkokous.

Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, jos hänen jäsenmaksunsa on maksukehotusten jälkeen edelleen maksamatta 6 kuukauden kuluttua jäsenmaksun eräpäivämäärästä.

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä ainaisjäseneksi suomalaisen tai ulkomaalaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa suorittamalla kevätkokouksen vahvistaman ainaisjäsenmaksun.

Kunniajäseneksi voi yhdistys varsinaisessa kokouksessaan hallituksen esityksestä hyväksyä yhdistyksen toimialan tai päämäärien parissa erityisen ansioituneen suomalaisen tai ulkomaalaisen luonnollisen henkilön. Kunniajäsen ei suorita mitään jäsenmaksua yhdistykselle. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosittain syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä 6-8 varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä tai varajäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

6§ Yhdistyksen tilit

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on jätettävä toiminnantarkastajille vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat ennen maaliskuun loppua pidettävä kevätkokous ja marraskuussa pidettävä syyskokous.

Hallitus toimittaa yhdistyksen jäsenille tiedoksi kokouskutsun postitse tai sähköpostitse vähintään 7 päivää ennen kevät- ja syyskokousta ja vähintään kolme päivää ennen muita kokouksia. Jos vähintään 1/10 jäsenistä hallitukselta kirjallisesti vaatii kokouksen koolle kutsumista, on hallituksen toimitettava kutsu ylimääräiseen kokoukseen, joka on pidettävä neljän viikon kuluessa kirjeen vastaanottamisesta.

Yhdistyksen kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Vaaleissa äänten mennessä tasan asia ratkaistaan arvalla. Yhdistyksen kokouksissa kaikki vaalit ovat avoimia, ellei päätöstä suljetusta äänestyksestä ole tehty. Kullakin jäsenryhmän jäsenellä on äänioikeus ja kullakin jäsenellä on yksi ääni.

8§ Syyskokous

Syyskokouksessa

1) valitaan hallitukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi,

2) hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle,

3) vahvistetaan talousarvio,

4) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa,

5) päätetään hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja toiminnantarkastajien mahdollisista palkkioista,

6) käsitellään muut hallituksen sekä muut hallitukselle vähintään 14 päivää aikaisemmin jätetyt esitykset, jotka on mainittu kokouskutsussa.

9§ Kevätkokous

Kevätkokouksessa

1) esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto,

2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,

3) määrätään vuosi- ja ainaisjäsenten jäsenmaksut seuraavalle vuodelle,

4) käsitellään muut hallituksen sekä muut hallitukselle vähintään 14 päivää aikaisemmin jätetyt esitykset, jotka on mainittu kokouskutsussa.

Yhdistyksen kokoukset avaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, jonka jälkeen puhetta johtaa kokouksen valitsema puheenjohtaja.

10§ Näiden sääntöjen muuttamisesta

päättää yhdistyksen varsinainen kokous, ja muutos vahvistetaan seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan annetuista äänistä (molemmissa kokouksissa) vähintään 2/3 äänten enemmistöllä tehty yhtäpitävä päätös.

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahdessa peräkkäisessä vähintään 30 päivän väliajoin pidettävässä kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä tehty yhtäpitävä päätös. Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja omaisuus on luovutettava yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti Suomessa toimivalle oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka toimii samanlaisten päämäärien hyväksi, joita yhdistys on edustanut.