Kirjoituskutsu: Feministinen tieteen- ja teknologiantutkimus

SUKUPUOLENTUTKIMUS–GENUSFORSKNING 1/2023

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden teemanumerossa 1/2023 keskitytään feministiseen tieteen- ja teknologiantutkimukseen. Kannustamme pohtimaan, miten tiede ja teknologia muotoutuvat erilaisissa ympäristöissä. Miten tietoa ja teknologiaa tuotetaan, ja miten niitä sovelletaan käytäntöön? Feministinen tutkimus on lähestynyt näitä kysymyksiä esimerkiksi analysoimalla, miten binaarista sukupuolta tuotetaan luonnontieteellisessä tutkimuksessa, sekä pohtimalla, keiden eduista huolehditaan uusilla teknologisilla, esimerkiksi terveyteen ja lisääntymiseen liittyvillä, sovelluksilla.

Tiede ja teknologia paitsi kehittyvät erityisessä ja paikallisessa kontekstissa myös muokkaavat sitä. Korostamalla tieteen ja teknologian tilanteisuutta ja paikantuneisuutta feministiset tutkijat ovat tuoneet esille käytäntöjen normatiiviset raamit sekä hahmottaneet, miten niitä voitaisiin muokata eettisesti kestävämmiksi. He ovat myös avanneet mahdollisuuksia käsitellä tieteen ja teknologian moninaisia ulottuvuuksia uusin keinoin – esimerkiksi taiteen välityksellä. Toivotamme tervetulleeksi artikkelit, joissa tarkastellaan tieteen ja teknologian erilaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia.

KUTSUMME TEEMANUMEROON ARTIKKELEITA,JOTKA KÄSITTELEVÄT ESIMERKIKSI SEURAAVIA AIHEITA:

 • teknologia ja sukupuoli
 • tieteellinen tutkimus ja sukupuoli
 • tekoäly ja sukupuoli
 • hoito ja sukupuoli
 • queertutkimuksellinen näkökulma tieteeseen ja teknologiaan
 • intersektionaalinen feminismi näkökulmana tieteeseen ja teknologiaan
 • feministinen uusmaterialismi
 • tiede ja taide
 • posthumanismi
 • ympäristö, ekologia ja sukupuoli

Pyydämme lähettämään tutkimusartikkeleista abstraktin (noin 250 sanaa) 15.6.2022 mennessä. Ilmoitamme kirjoittajille valinnasta mahdollisimman pian. Kokonainen artikkelikäsikirjoitus on lähetettävä 15.10.2022 mennessä. Otamme mielellämme vastaan myös muita tekstejä, kuten puheenvuoroja, avauksia, kirja-arvi-oita tai haastatteluja teeman tiimoilta. Nämä tekstit tulee lähettää viimeistään 1.11.2022. Kaikki tekstit tulee lähettää osoitteeseen st-lehti@tuni.fi. Ilmoita viestin otsikossa, että teksti on tarjolla 1/2023 teemanumeroon.

Advertisement

Vuoden artikkeli -palkinto 2021 Johanna Hiitolan, Zeinab Karimin ja Valtteri Vähä-Savon artikkelille

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden Vuoden artikkeli -palkinto jaettiin Sukupuolentutkimuksen seuran vuosikokouksessa 12.5.2022. Artikkelipalkinto myönnettiin tänä vuonna Johanna Hiitolan, Zeinab Karimin ja Valtteri Vähä-Savon artikkelille ”Epävarmuuden jatkumot: prekaarisuuden muodot ja sukupuolistunut väkivalta pakkomuuttajien elämänkuluissa”. Artikkeli ilmestyi lehden teemanumerossa ”Pakkomuuton sukupuoli” (3/2021). Artikkelissaan kirjoittajat tarkastelevat pakkomuuttajien sukupuolistuneen väkivallan kokemuksia analysoimalla prekaarisuuden muotoja, jotka ylläpitävät väkivaltaa tuottavia rakenteita ja voimistavat väkivallan kokemuksia. 

Palkinnonsaajan valitsija, professori emerita Elina Lahelma toteaa valintaperusteluissaan muun muassa seuraavaa: “[J]ulkinen keskustelu maahanmuutosta ja väkivallasta on usein keskittynyt yhtäältä kunniaväkivaltaan, toisaalta yhteisöllisen väkivallan kulttuuriin selitysmalleina. Tämän tutkimuksen sekä teoreettisesti että yhteiskunnallisesti tärkeänä tuloksena oli osoittaa, että väkivallan toistumista on vaikeata ymmärtää pelkästään näiden selitysmallien kautta. Nyt valittu näkökulma kiinnittää huomion niihin yhteiskunnallisiin tilanteisiin, joissa väkivaltaa kokeneet haastateltavat ovat eläneet.” Lahelma kirjoittaa, että sotien, konfliktien ja pakkomuuttojen ajankohtaisuuden vuoksi on ensiarvoisen tärkeää tutkia niihin liittyvää sukupuolistunutta ja seksuaalista väkivaltaa, kuten Hiitola, Karimi ja Vähä-Savo artikkelissaan tekevät. Palkinnon valintaa koskevat laajemmat perustelut ilmestyvät Sukupuolentutkimus-lehden numerossa 2/2022. 

Johanna Hiitola on yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön dosentti ja työskentelee sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorina ja oppiainevastaavana Oulun yliopistossa. Hänen tutkimuksensa on käsitellyt esimerkiksi pakkomuuttoa, maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikkaa, transnationaaleja affekteja ja lähisuhdeväkivaltaa. Hiitola johtaa Research Group for Epistemic Matters (REM) -tutkimusryhmää. 

Zeinab Karimi on tutkijatohtori Helsingin yliopiston Kulttuurien osastolla. Hän on maahanmuuttoon ja perheeseen keskittyvä sosiologi. Karimin tutkimusalueisiin kuuluvat transnationaalit perhesuhteet, ylisukupolviset suhteet ja kriittinen rotuteoria. 

Valtteri Vähä-Savo on tutkijatohtori Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Hän on jäsen Tampere Research Group for Cultural and Political Sociology (TCuPS)– ja Research Group for Epistemic Matters (REM) -tutkimusryhmissä. Hänen kiinnostuksenkohteisiinsa kuuluvat globaali ja ylikansallinen sosiologia, episteeminen hallinta, assosiaatioiden sosiologia sekä arvostusten ja arvioinnin sosiologia. 

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehteä (vuosina 1988–2013  Naistutkimus–Kvinnoforskning) julkaisee Sukupuolentutkimuksen seura (SUNS). Lehdessä ilmestyneiden artikkeleiden joukosta valitaan vuosittain vuoden artikkeli. SUNSin hallitus pyytää vuoden artikkelin valitsijaksi ansioituneen oppialan edustajan. 

CFP: Feminist Matterings – Indigenous and Arctic Engagements

Call for Papers:
Gender Studies Conference 2022 | Feminist Matterings – Indigenous and Arctic Engagements
Oulu, Finland Nov 30-Dec, 2 2022

We are welcoming scholars, students, activists and artists across wide fields of feminist and gender research and praxis to join us for the international Gender Studies conference 2022 – Feminist Matterings: Indigenous and Arctic Engagements. The conference will host 26 workshops that cover the themes of the conference in inter/transdisciplinary manner and from various perspectives. 

The conference seeks to produce new feminist and Indigenous thought to reimagine future solidarities and ways of knowing. The conference calls to explore how rich transdisciplinary collaboration can help feminist research matter in the effort to build more sustainable, intelligent and humane world(s) in the Arctic and beyond. In addition to alluding to the ethico-political significance of feminist research, the keyword matteringsin the conference title also refers to new materialist inspirations and the material aspects of knowledge production. In the spirit of Science and Technology Studies (STS), we wish to investigate the material aspects of epistemic practices and the complex relationship between knowledge and power.

The conference also welcomes scholars who are interested in developing different ways of decolonizing feminist knowledge, including, indigenous STS studies, antiracist knowledge production, arts activism(s), ethics of knowledge, and queering knowledge and research methodologies. The location of the conference at the University of Oulu, in northern Finland, also provides a unique opportunity to approach these themes from the perspective of Arctic research.

Call for papers to be presented in the conference workshops is now open! 

The keynote speakers at the conference are:

§   Professor Suvi Keskinen, The Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism, Swedish School of Social Science, University of Helsinki.

§   Professor Dorte Marie Søndergaard, Danish School of Education (DPU), Aarhus University, Denmark.

§   Professor Kim TallBear, Faculty of Native Studies, University of Alberta, Canada.

See the preliminary conference program here.

Instruction for submissions: 

Abstracts should be targeted to workshops listed on the conference website.

Abstracts are submitted directly to the contact person email specified in the workshop description. 

The deadline for submissions is June 15, 2022. 

Abstracts falling outside the proposed workshops should be submitted via this online form.

Abstracts should be 200–300 words and submitted (.doc/.docx/.rtf) with the presentation title and the names, affiliations and emails of all authors. The language and format of the presentation (online/face-to-face) should be clearly indicated in the abstract and correspond to the instructions given in the workshop description. Accepted abstracts will be published in the conference book of abstracts. 

The Gender Studies 2022 conference is organized and hosted by the Gender Studies at the University of Oulu. It is organized in collaboration with the Association for Gender Studies in Finland (SUNS) and the Giellagas Institute, which focuses on research on the Sámi language and culture at the University of Oulu. Please follow our social media to find out about the latest information: Twitter (@GenderOulu), Facebook and Instagram (@GenderStudiesOulu). For more information please contact: genderstudiesconference2022@oulu.fi.

Ehdokashaku: Sukupuolentutkimuksen seuran gradupalkinto 2022

Oletko kirjoittanut, ohjannut, arvostellut tai lukenut erityisen hyvän sukupuolentutkimuksellisen gradun? Sukupuolentutkimuksen seura (SUNS) jakaa vuosittain palkinnon ansioituneesta sukupuolentutkimuksen alaan liittyvästä pro gradu -työstä ja ottaa nyt vastaan ehdotuksia vuoden 2022 gradupalkinnon saajaksi. Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa sukupuolentutkimuksellisia töitä mistä tahansa oppiaineesta. Työn tulee olla hyväksytty virallisesti lukuvuoden 2021–2022 aikana eli aikavälillä 1.8.2021–31.7.2022.

Palkinnon saajaa voi ehdottaa työn tekijä, ohjaaja, arvostelija tai kuka tahansa työhön perehtynyt henkilö 30.8.2022 mennessä. Palkinto jaetaan Sukupuolentutkimuksen päivillä marras–joulukuun vaihteessa 2022.

Mikäli haluat asettaa ehdokkaan, lähetä lyhyt, enintään yhden liuskan mittainen kuvaus työn ansioista ja työ kokonaisuudessaan Sukupuolentutkimuksen seuran sihteerille. Lisää sähköpostiin myös linkki julkaistuun opinnäytteeseen. Julkaisemattoman opinnäytteen tapauksessa voit liittää työn sähköpostin liitetiedostoksi. Materiaali toimitetaan osoitteeseen sunssihteeri@sukupuolentutkimus.fi

Ensimmäinen SUNSin gradupalkinto jaettiin vuonna 2012. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta laadukkaista opinnäytetöistä, kannustaa opiskelijoita jatkamaan tutkimuksen tekemistä tieteellisten jatko-opintojen parissa sekä kiinnittää huomiota sukupuolentutkimuksen gradujen korkeaan laatuun ja nostaa alan arvostusta. Lisätietoja ja aikaisemmin palkitut työt löydät osoitteesta: sukupuolentutkimus.fi/suns/gradupalkinto/.

Kutsu vuosikokoukseen 12.5.2022

Sukupuolentutkimuksen Seura ry
Sällskapet för Genusforskning ry
The Association for Gender Studies in Finland

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

Sukupuolentutkimuksen seuran (SUNS) vuosikokous 2022 järjestetään torstaina 12.5.2022 klo 12:30 Zoomin välityksellä. Kokoukseen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki seuran jäsenet!

Kokouksessa käsitellään SUNSin vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös. Vuoden 2022 alusta SUNS on siirtynyt yhden vuosikokouksen malliin. Koska muutoksen myötä hallituksen toimikausi ei enää ole kalenterivuosi vaan keväällä pidettävien vuosikokousten välinen aika, kokouksessa vahvistetaan hallituksen kokoonpano teknisesti uudestaan. Lisäksi kokouksessa jaetaan palkinto parhaasta artikkelista Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehdessä vuonna 2021.

Aika: 12.5.2022 klo 12:30–14:00
Paikka: Zoom (https://jyufi.zoom.us/j/69466013622)
Meeting ID: 694 6601 3622

Asialista

 1. Kokouksen avaus.
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
 4. Esityslistan hyväksyminen.
 5. Vuoden 2021 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen.
 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille.
 7. Toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2022.
 8. Hallituksen ja toimihenkilöiden vahvistaminen vuodelle 2022.
 9. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valitseminen vuodelle 2022.
 10. Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden artikkelipalkinnon jakaminen.
 11. Muut esille tulevat asiat (esitykset jätettävä hallitukselle 14 päivää ennen kokousta).
 12. Kokouksen päättäminen.

TERVETULOA!

Leena-Maija Rossi, puheenjohtaja

Lisätietoja sihteeriltä: sunssihteeri@sukupuolentutkimus.fi

Extended call for workshops: Gender Studies Conference 2022 – Feminist matterings: Indigenous and Arctic engagements 

EXTENDED CALL FOR WORKSHOPS FOR SCHOLARS, ACTIVISTS AND ARTISTS 
New deadline for submissions: 1 April, 2022 

Gender Studies Conference 2022
Feminist matterings: Indigenous and Arctic engagements 
30 November–2 December, 2022, University of Oulu, Finland  

https://genderstudiesconference2022.edu.oulu.fi/home

You can now suggest all workshops in Finnish, English, Swedish or Sámi languages. 

Our lives are increasingly being reshaped by multiple changes, such as increased mobilities of people and goods, digitalisation, and rapid changes in the labour market. New challenges include, for example, the cutting of public sector resources, the increased market conformity of societal systems, social polarisation, violence, climate change, biodiversity loss, and increased global and local inequalities due to the Covid-19 pandemic. These challenges require thinking differently in open, inclusive, and responsible ways. As an interdisciplinary field of research, Gender Studies and feminist research play an important role in producing knowledge about multifaceted social problems and inequalities. 

The conference seeks to produce new feminist and Indigenous thought to reimagine future solidarities and ways of knowing. The conference calls to explore how rich transdisciplinary collaboration can help feminist research matter in the effort to build more sustainable, intelligent and humane world(s) in the Arctic and beyond. In addition to alluding to the ethico-political significance of feminist research, the keyword matteringsin the conference title also refers to new materialist inspirations and the material aspects of knowledge production. In the spirit of Science and Technology Studies (STS), we wish to investigate the material aspects of epistemic practices and the complex relationship between knowledge and power. The conference also welcomes scholars who are interested in developing different ways of decolonizing feminist knowledge, including, indigenous STS studies, antiracist knowledge production, arts activism(s), ethics of knowledge, and queering knowledge and research methodologies. The location of the conference at the University of Oulu, in northern Finland, also provides a unique opportunity to approach these themes from the perspective of Arctic research. 

The keynote speakers at the conference are: 

 • Professor Suvi Keskinen, The Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism, Swedish School of Social Science, University of Helsinki.  
 • Professor Dorte Marie Søndergaard, Danish School of Education (DPU), Aarhus University, Denmark.  
 • Professor Kim TallBear, Faculty of Native Studies, University of Alberta, Canada. 

The Gender Studies 2022 conference is organized and hosted by the Gender Studies at the University of Oulu. It is organized in collaboration with the Association for Gender Studies in Finland (SUNS) and the Giellagas Institute, which focuses on research on the Sámi language and culture at the University of Oulu. 

The conference will combine face-to-face and online presentations. Please follow our social media to find out about the latest information: Twitter (@GenderOulu), Facebook and Instagram (@GenderStudiesOulu). 

Call for workshops is open 

The call for workshops on academic and activism related themes is now open. You can propose either an open workshop or a panel with a closed call. To be open to diverse ways of knowing and knowledge production, we encourage workshops to come up with creative artistic and activist formats. You can also propose a virtual session. We welcome workshops related to the key themes of the conference as well as to other topical themes in gender and feminist research. 

The academic workshops will be held in Finnish, English, Swedish or Sámi languages. But we encourage multi-lingual activist and artistic expressions in exploratory workshops (e.g. Russian, Arabic, Persian). 

Workshops will be scheduled in 90 minute slots, and we ask the prospective workshop organisers to take this into account when proposing panels/closed sessions. Please contact the organizing committee if you have any questions about the proposal process.  

NEW DEADLINE for workshop submission: 1st of April: 

To submit your proposal, fill in the submission form:  

https://link.webropolsurveys.com/S/7B5D09DE8915B0C6

Proposals should include information about the chair(s), title, and abstract (max 2000 characters with spaces) and 3-5 keywords. 

For more information, please visit the conference website: 

https://genderstudiesconference2022.edu.oulu.fi/home

SUNS kiittää tuesta pienkeräyksessä!

Pienkeräyksemme on nyt päättynyt. SUNSin hallituksen puolesta suuri kiitos kaikille osallistuneille seuralle osoittamastanne tuesta! Saimme kerättyä 1500 euroa 🌷

Jos osallistuminen jäi nyt väliin, seuraa voi tukea liittymällä jäseneksi helposti täällä: https://sukupuolentutkimus.fi/jaseneksi/

*

Our small-scale money collection has ended. SUNS’s board thanks you all very much for the support you’ve shown to the association and for the 1500€ you’ve donated us.

If you didn’t participate in the collection now but wish to support SUNS still, you can become a member here (in Finnish only): https://sukupuolentutkimus.fi/jaseneksi/

CFP for workshops: Gender Studies Conference 2022 – Feminist matterings: Indigenous and Arctic engagements 

CALL FOR WORKSHOPS FOR SCHOLARS, ACTIVISTS AND ARTISTS 
Deadline for submissions: 20 March, 2022 

Gender Studies Conference 2022
Feminist matterings: Indigenous and Arctic engagements 
30 November–2 December, 2022, University of Oulu, Finland  

https://genderstudiesconference2022.edu.oulu.fi/home

Our lives are increasingly being reshaped by multiple changes, such as increased mobilities of people and goods, digitalisation, and rapid changes in the labour market. New challenges include, for example, the cutting of public sector resources, the increased market conformity of societal systems, social polarisation, violence, climate change, biodiversity loss, and increased global and local inequalities due to the Covid-19 pandemic. These challenges require thinking differently in open, inclusive, and responsible ways. As an interdisciplinary field of research, Gender Studies and feminist research play an important role in producing knowledge about multifaceted social problems and inequalities. 

The conference seeks to produce new feminist and Indigenous thought to reimagine future solidarities and ways of knowing. The conference calls to explore how rich transdisciplinary collaboration can help feminist research matter in the effort to build more sustainable, intelligent and humane world(s) in the Arctic and beyond. In addition to alluding to the ethico-political significance of feminist research, the keyword matteringsin the conference title also refers to new materialist inspirations and the material aspects of knowledge production. In the spirit of Science and Technology Studies (STS), we wish to investigate the material aspects of epistemic practices and the complex relationship between knowledge and power. The conference also welcomes scholars who are interested in developing different ways of decolonizing feminist knowledge, including, indigenous STS studies, antiracist knowledge production, arts activism(s), ethics of knowledge, and queering knowledge and research methodologies. The location of the conference at the University of Oulu, in northern Finland, also provides a unique opportunity to approach these themes from the perspective of Arctic research. 

The keynote speakers at the conference are: 

 • Professor Suvi Keskinen, The Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism, Swedish School of Social Science, University of Helsinki.  
 • Professor Dorte Marie Søndergaard, Danish School of Education (DPU), Aarhus University, Denmark.  
 • Professor Kim TallBear, Faculty of Native Studies, University of Alberta, Canada. 

The Gender Studies 2022 conference is organized and hosted by the Gender Studies at the University of Oulu. It is organized in collaboration with the Association for Gender Studies in Finland (SUNS) and the Giellagas Institute, which focuses on research on the Sámi language and culture at the University of Oulu. 

The conference will combine face-to-face and online presentations. Please follow our social media to find out about the latest information: Twitter (@GenderOulu), Facebook and Instagram (@GenderStudiesOulu). 

Call for workshops is open 

The call for workshops on academic and activism related themes is now open. You can propose either an open workshop or a panel with a closed call. To be open to diverse ways of knowing and knowledge production, we encourage workshops to come up with creative artistic and activist formats. You can also propose a virtual session. We welcome workshops related to the key themes of the conference as well as to other topical themes in gender and feminist research. We invite you to submit proposals for workshops in English since this is an international conference. However, if you wish to hold an artistic exhibition or community panel, you may also submit the abstract (short description of the workshop or other session) in Finnish or Swedish.  

The academic workshops will be held in English, but we encourage multi-lingual activist and artistic expressions in exploratory workshops (e.g. Sámi languages, Russian, Arabic, Persian). 

Call for workshops is open until the 20th of March 2022. Workshops will be scheduled in 90 minute slots, and we ask the prospective workshop organisers to take this into account when proposing panels/closed sessions. Please contact the organizing committee if you have any questions about the proposal process.  

Workshop Submission by 20th of March: 

To submit your proposal, fill in the submission form:  

https://link.webropolsurveys.com/S/7B5D09DE8915B0C6

Proposals should include information about the chair(s), title, and abstract (max 2000 characters with spaces) and 3-5 keywords. 

For more information, please visit the conference website: 

https://genderstudiesconference2022.edu.oulu.fi/home