Suomen Naistutkimuksen Seuran gradupalkinto Iina Koskiselle

Suomen Naistutkimuksen Seura (SUNS) on myöntänyt vuoden 2013 gradupalkinnon FM Iina Koskisen Helsingin yliopiston Teoreettisen filosofian oppiaineeseen tehdylle pro gradu -tutkielmalle Simone de Beauvoir ja feminismin subjektin kriisi.

Voittajan valinnut professori emerita Kaija Heikkinen kuvaa Koskisen gradua selkeästi jäsennellyksi ja kiittää Koskisen inspiroivaa käsittely- ja kirjoitustapaa sekä omaperäisiä de Beauvoir -tulkintoja. Heikkinen toteaa, että ”tutkielmassa käsiteltyä subjektiongelmaa on pidettävä jatkuvasti ajankohtaisena sekä teoreettisena että käytännön poliittisena kysymyksenä.”

Heikkinen kiittää Koskisen työtä Simone de Beauvoirin filosofian nostamisesta esiin sekä filosofian että nais- ja sukupuolentutkimuksen kentällä. Sukupuolentutkimukselle työ tarjoaa tietoa de Beauvoirin sijoittumisesta sukupuolentutkimuksen, feminismin ja naisliikkeen kenttään sekä tulkinta-apua de Beauvoirin Toinen sukupuoli -teoksen ja etiikkaesseiden luentaan. Heikkisen mukaan työ ”pyyhkii omalta osaltaan pois de Beauvoirin teoksen Toinen sukupuoli ensimmäisen suomennoksen monia väärinkäsityksiä ja yksinkertaisuuksia,” sekä ”antaa oman panoksensa kansainväliselle de Beauvoirin ajattelun tutkimiselle.” Filosofian ”miehisessä tai ainakin sukupuolineutraalissa kentässä” subjektin sukupuolittuneisuutta ja sukupuolieron problematiikkaa pohtiva tutkielma ”toimii feministisen filosofian tienraivaajana tai vähintäänkin vakiinnuttajana.”

Suomen Naistutkimuksen Seura myöntää vuosittain palkinnon ansioituneelle nais- ja sukupuolentutkimukseen liittyvälle pro gradu -tutkielmalle. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta laadukkaista opinnäytetöistä, kannustaa opiskelijoita jatkamaan tutkimuksen tekemistä tieteellisten jatko-opintojen parissa sekä kiinnittää huomiota nais- ja sukupuolentutkimuksen gradujen korkeaan laatuun ja nostaa alan arvostusta. Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012.

Koskisen pro gradu -tutkielma on luettavissa verkko-osoitteessa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41798.

Suomen Naistutkimuksen Seura onnittelee voittajaa!

Advertisement