Kirjoituskutsu: Sukupuoli ja rodullistaminen / Sukupuolentutkimus-lehden teemanumero

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden numero 4/2015 käsittelee sukupuolta ja rodullistamista. Teemanumeron toimittaa ulkopuolinen toimitus, johon kuuluvat Suvi Keskinen, Lena Näre ja Salla Tuori. Kirjoituskutsu on nyt julkaistu, abstraktien deadline on 15.9.2014.

Tässä kirjoituskutsu kokonaisuudessaan:

Sukupuolentutkimuksen parissa on pitkään tutkittu rodullisuuteen liittyviä valtasuhteita ja haastettu käsitystä kolonialismin historiasta Suomen ja muiden Pohjoismaiden kannalta kaukaisena ilmiönä. Postkoloniaalin feminismin ja kriittisen ”rodun” ja rasismin tutkimuksen piirissä on osoitettu, että sukupuolitetut, rodullistetut, etnistetyt ja luokka-asemaan kytkeytyvät valtasuhteet halkovat myös suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuria, instituutioita ja historiaa monin tavoin. Rodullistettujen ja sukupuolitettujen valtasuhteiden kriittinen analyysi niin teoreettisella kuin empiirisellä tasolla on nyt entistäkin ajankohtaisempaa. Tämän teemanumeron tavoitteena on päivittää ja kehittää sukupuolentutkimuksen keskusteluja rodullistamisesta ja sukupuolesta.

Kansallisten identiteettien, kuten suomalaisuuden, ja kansallisen kuulumisen määrittelyt sulkevat usein pois joitain maassa asuvia ryhmiä ja subjekteja rodullistetuin ja etnistetyin perustein. Miten esimerkiksi ajatukset suomalaisuudesta kytkeytyvät valkoisuuteen ja millä tavoin tämä näkyy yhteiskunnallisissa käytännöissä ja merkityksenannoissa? Miten kansallisesta kuulumisesta neuvotellaan ja missä kulkevat kuulumisen rajat? Millä tavoin rodullistaminen ja etnisyyden varaan rakennetut erottelut ja hierarkiat jäsentävät ja muokkaavat ”toisiksi” tulkittujen ryhmien ja subjektien arkielämää? Miten rodullistavia käsityksiä ja käytäntöjä kyseenalaistetaan, arvioidaan uudelleen ja vastustetaan? Entä mistä löytyy aineksia avauksille, joissa etsitään näkymiä eriarvoistavien ja luokittelevien käytäntöjen tuolle puolen, toisenlaisiin kohtaamisiin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin? Millaisia haasteita rodullistetut valtasuhteet asettavat sukupuolentutkimuksen teoreettiselle kehittelylle, empiiriselle tutkimukselle ja opetuksen käytännöille? Entä millaisille metodologisille pohdinnoille ja kehittelyille on tarvetta analysoitaessa rodullistettuja ja sukupuolitettuja valtasuhteita?

Kutsumme rodullistamisen, sukupuolen ja seksuaalisuuden kysymyksiä tarkastelevia tutkijoita tarjoamaan aiemmin julkaisemattomia tekstejä Sukupuolentutkimus –lehden tulevaan teemanumeroon. Joulukuussa 2015 julkaistavaan teemanumeroon tarjottavat tekstit voivat olla tieteellisiä artikkeleita (40 000-50 000 merkkiä välilyönteineen) tai lyhyempiä katsauksia ja avauksia Puheenvuoro-osioon (15 000 merkkiä välilyönteineen). Tieteelliset artikkelit käyvät läpi normaalin vertaisarvioinnin ennen julkaisemista.

Teemanumerossa julkaistavaksi tarjottavista teksteistä lähetetään 1-2 sivun laajennettu abstrakti viimeistään 15.9.2014 sähköpostitse Lena Näreelle (lena.nare@helsinki.fi). Toivomme abstraktin sisältävän tekstin keskeisen kysymyksenasettelun/tavoitteen lisäksi myös kuvauksen teoreettisesta viitekehyksestä, mahdollisesta empiirisestä aineistosta ja menetelmästä sekä jäsennyksen tekstin etenemisestä.

Teemanumeron aikataulu:

15.9.2014   abstraktien DL
15.10.2014   ilmoitus abstraktien hyväksynnästä
15.4.2015   valmiiden käsikirjoitusten lähetys teemanumeron toimittajille, jonka jälkeen artikkelit lähtevät referee-kierrokselle
Elokuu 2015  referee-kommenttien jälkeen viimeistellyt tekstit lähetetään toimittajille
Joulukuu 2015  teemanumero julkaistaan

Pyrimme järjestämään kirjoittajille yhteisen seminaarin alkuvuodesta 2015, jolloin he pääsevät tutustumaan toistensa teksteihin ja saavat kommentteja käsikirjoituksiinsa.

Teemanumeron toimittajat:
Suvi Keskinen, Lena Näre ja Salla Tuori

Advertisement