Sukupuolentutkimuksen seuran gradupalkinto 2015 Anni Mäenpään tutkielmalle bikinifittnessistä

Sukupuolentutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2015 gradupalkinnon FM Anni Mäenpään Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen (erikoistumisalana sukupuolentutkimus) oppialaan tehdylle pro gradu -tutkielmalle Sukupuolen esittäminen bikinifittnessissä. Ruumiin muoto-oppi, koreografia ja naamioituminen.

Gradupalkinnon saajan valitsi kahdeksan ehdokkaan joukosta VTT Eeva Raevaara. Raevaaran mukaan Mäenpään työ ”analysoi oivaltavasti sukupuolen tekemisen dynamiikkaa bikinifittness-lajin sisällä, mutta avaa näköaloja myös yleisemmin sukupuolittuneeseen kauneusihanteeseen ja sukupuolen esittämisen tapoihin yhteiskunnassa. Tutkielmassa tarkastellaan bikinifitnessiä yleisölle suunnattuna esityksenä, jonka sukupuolen esittämisen tapoja analysoidaan kolmen käsitteellisen näkökulman avulla. Ruumiin muoto-oppi, koreografia ja naamioituminen toimivat teoreettisina ja metodologisina työkaluina, joiden avulla Mäenpää avaa hienosti sukupuolen esittämisen ja toistamisen eri tasoja bikinifitnessissä. Erityisen taidokkaasti Mäenpää käyttää koreografian käsitettä performatiivisuutta yksityiskohtaisempana analyysin välineenä, jolla tarkastellaan ruumiin eleitä ja liikkeitä sekä kulttuurissa vakiintuneina sukupuolittuneina esitystapoina että (uusien) sukupuolittuneiden merkitysten rakentajina. Työssä on sovellettu niin sukupuolentutkimuksen, kulttuurintutkimuksen kuin tanssintutkimuksen teoreettisia näkökulmia ja rikottu monin tavoin tieteidenvälisiä raja-aitoja.”

Sukupuolentutkimuksen seuran gradupalkintoa varten tuli tänä vuonna kahdeksan ehdotusta. Raevaaran mukaan ”ehdotusten suuri määrä ja gradujen aiheiden laaja skaala kertovat hienolla tavalla sukupuolentutkimuksen elinvoimaisuudesta ja monitieteisyydestä. Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi kirjoitetut pro gradu -työt analysoivat monipuolisesti sukupuolen rakentumista eri konteksteissa ja tarkastelevat sukupuolten tasa-arvon kannalta keskeisten instituutioiden, kuten avioliiton ja päätöksenteon, muutoksia. Sukupuolta tarkastellaan useassa työssä ruumiillisuuden näkökulmasta, muun muassa osana ammatti-identiteetin muotoutumista. Ajankohtaiset kysymykset transsukupuolisuuden määrittelyistä ja transihmisten asemasta näkyvät gradujen teemoissa. Intersektionaalisuus on töissä vahvasti läsnä, muun muassa vammaisuuden ja sukupuolen risteyskohtien tarkastelussa. Gradujen teemat käsittelevät sekä lokaaleja että globaaleja kysymyksiä, kuten tasa-arvon edistämistä paikallistasolla ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia naisten aseman parantajina Intiassa.”

Sukupuolentutkimuksen seura myöntää vuosittain palkinnon ansioituneelle nais- ja sukupuolentutkimukseen liittyvälle pro gradu -tutkielmalle. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta laadukkaista opinnäytetöistä, kannustaa opiskelijoita jatkamaan tutkimuksen tekemistä tieteellisten jatko-opintojen parissa sekä kiinnittää huomiota nais- ja sukupuolentutkimuksen gradujen korkeaan laatuun ja nostaa alan arvostusta. Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012.

Sukupuolentutkimuksen seura onnittelee lämpimästi voittajaa!

Advertisement