Liikkuvuus ja sukupuoli – Gendered Mobilities 2016

Sukupuolentutkimuksen päivät ja ETMU-päivät yhteistyössä 25.–26.11.2016 Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

etmudays.etmu.fi

Tervetuloa Joensuuhun marraskuussa / Welcome to Joensuu in November!

Työryhmäkutsu uusi DL 1.5.2016 (alkuperäinen DL 17.4.) / Call for Workshops new DL May 1st 2016 (originally April 17th)

Information in English below.

Päivien teema

Sukupuolentutkimuksen seuran (SUNS) ja Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran (ETMU) yhteinen konferenssi pohtii sukupuolen ja seksuaalisuuden merkitystä ylirajaiselle liikkuvuudelle ja liikkuvuuden seurauksia ymmärrykselle sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Sukupuolentutkimuksen päiviä on järjestetty Suomessa vuodesta 1989 ja ETMU-päiviä vuodesta 2004.

Kun ihmiset, ideat, esineet ja raha liikkuvat yli rajojen, kietoutuvat liikkuvuuden prosessit monin tavoin sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Samalla ne lomittuvat muihin keskeisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin eroihin kuten etnisyyteen, rodullistettuihin eroihin, yhteiskunnalliseen statukseen, ikään, asemaan perhesuhteissa ja eroihin fyysisessä ja psyykkisessä toimintakyvyssä. Kun liikkuvuutta pyritään ymmärtämään ja hallitsemaan arjessa, politiikassa ja tutkimuksessa, eroihin nojataan usein yksinkertaistavalla tavalla. Konferenssi tuo kahden monitieteisen kentän tutkijat yhteen haastamaan yksinkertaisia selityksiä ja niiden yhteiskunnallisia seurauksia.

Konferenssin järjestävät Itä-Suomen yliopisto (UEF), Sukupuolentutkimuksen seura SUNS sekä Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU. Konferenssi liittyy Itä-Suomen yliopiston keskeiseen tutkimusalueeseen Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen (Borders, Mobilities and Cultural Encounters). Lisätietoa järjestäjistä osoitteista sukupuolentutkimus.fi, etmu.fi sekä www.uef.fi/fi/web/guest/tutkimus/kansainvalisen-huipputason-tutkimusalueet.

Päivien yhteinen ohjelma

Päivien kutsutut esitelmät pitävät sosiologi PhD Yasmine Gunaratnam, antropologi prof. Sarah Green sekä politiikan tutkija YTT Anitta Kynsilehto. Konferenssin ohjelmaan kuuluu lisäksi teemallisia, osittain rinnakkaisia paneeleja sekä osallistujien työryhmiä.

Päivien kutsutut vieraat tarttuvat ajankohtaisiin kysymyksiin siitä, millaisia toiminnan ehtoja sukupuoli ja seksuaalisuus asettavat liikkuvuudelle. Miten tutkimuksen avulla voidaan ymmärtää liikkuvuuteen liittyvää inhimillistä haavoittuvuutta ja samalla yhtä inhimillistä kykyä toimia ja tehdä valintoja? Millaisia arkisen, taiteellisen ja tieteellisen aktivismin paikkoja avautuu? Miten on mahdollista tietää ja tuntea toisin, kun sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät aiheet herättävät usein epäluuloa, torjuntaa, huolta, halua holhota ja tietää toisten puolesta?

Työryhmät / Call for Workshops DL 1.5.2016 (alkuperäinen DL 17.4.)

Työryhmäehdotuksia otetaan vastaan 1.5.2016 asti (alkuperäinen DL 17.4.2016). Työryhmien vetäjiä pyydetään toimittamaan 300 sanan kuvaus ryhmästä osoitteeseen gendermob2016@uef.fi. Liitäkää mukaan ryhmän vetäjien nimet, sähköpostiosoitteet sekä yliopiston tai organisaation nimi. Työryhmän hyväksymisestä ilmoitetaan toukokuun ensimmäisellä viikolla 2016 ja samalla avataan Call for papers osallistujille. Työryhmän kieli voi olla suomi tai englanti. Ryhmät kokoontuvat perjantaina ja lauantaina. Työryhmien ei tarvitse liittyä päivien yleiseen teemaan, mutta toivomme erityisesti ryhmiä, jotka houkuttelevat puhujiksi ja yleisöksi molempien järjestävien seurojen väkeä, kentän ammattilaisia ja opiskelijoita.

Kielet

Monikielisten tutkimuspäivien seuraamisen helpottamiseksi toivomme, että kaikki esiintyjät käyttävät apuna esitysdioja tai muita apukeinoja, jotka helpottavat ydinajatuksen seuraamista. Keskustelupuheenvuorot ja kysymykset voi esittää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Gendered Mobilities  

The Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration (ETMU) and The Association for Gender Studies in Finland (SUNS), 25-26 November 2016, University of Eastern Finland, Joensuu Campus

etmudays.etmu.fi/en

Conference theme

The Association for Gender Studies in Finland (SUNS) and The Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration (ETMU) are pleased to announce their joint conference: Gendered Mobilities. The conference’s goal is to reflect on the meanings of gender and sexuality in varied contexts of mobility, as well as the ways in which mobility in turn affects our understandings of gender and sexuality.

The transnational movement of people, ideas, objects and capital are profoundly gendered and sexualised processes. In addition to gender and sexuality, mobility processes intersect with such social and cultural markers of difference as ethnicity, race, class, nationality, religion, age, family position, and (dis)ability. Endeavours to understand – and to control – mobility in our everyday lives, politics and even in research, often tend towards oversimplification, ignoring the intersectional character of mobility. This conference invites scholars from the two different multidisciplinary fields to challenge oversimplified explanations of mobility as well as to analyse the social corollaries that such oversimplifications may have.

The conference is organised in collaboration with the University of Eastern Finland (UEF), The Association for Gender Studies in Finland SUNS and The Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration ETMU. The conference theme is closely aligned with one of UEF’s five, top-level international research areas, namely Borders, Mobilities and Cultural Encounters. For further information on the scientific associations and the Borders, Mobilities and Cultural Encounters research area, please visit sukupuolentutkimus.fi/in-english/; etmu.fi/en/ and www.uef.fi/en/web/guest/research/top-level-areas.

Conference programme

The conference keynote speakers will be Dr Yasmine Gunaratnam, Professor Sarah Green, and Dr Anitta Kynsilehto. The conference programme includes themed, partially overlapping discussion panels, and workshops led by the conference participants.

In their keynote lectures, the invited speakers will address topical issues relating to how gender and sexuality intersect with mobility. How can research enhance our understanding not only of the human vulnerability certain forms of mobility entail, but also of the capacity of mobile subjects to claim agency and make their own choices? What sorts of forms of scientific, artistic and everyday activism might engender mobility processes? Is there room for alternative ways of knowing and feeling, given that issues related to gendered and sexualised mobilities often provoke anxiety and rejection, and can as easily result in patronising attitudes towards the Other?

Call for Workshops DL 1.5.2015 (originally 17 April 2016)

Proposals for workshops should be submitted by May 1st 2016 (original DL 17 April 2016). Workshop leaders are invited to submit a 300 word abstract to gendermob2016@uef.fi. Please include the name(s) of the workshop leader(s), email address(es) and affiliation(s). Notification of acceptance will be announced in first week of May 2016, and the Call for Papers will be opened at that time.

The workshops will meet on Friday and Saturday, and may be conducted in Finnish, Swedish, or English. While the topics of the workshops do not necessarily have to be in line with the general conference theme, we would particularly like to invite workshop proposals which are of equal interest to the members of both ETMU and SUNS, as well as to professionals and students working in these two fields.

Language policy

Given the multilingual nature of the conference, we strongly encourage all participants to use presentation slides and other visual aids in order to allow participants to follow presentation argumentation as easily as possible. Comments and questions may be in either Finnish or English.

Advertisement