Kutsu työryhmiin / Call for Abstracts – NEW deadline 25.9.2016

Liikkuvuus ja sukupuoli – Gendered Mobilities 2016

Sukupuolentutkimuksen päivät ja ETMU-päivät yhteistyössä 25.–26.11.2016 Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

The Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration (ETMU) and The Association for Gender Studies in Finland (SUNS), 25-26 November 2016, University of Eastern Finland, Joensuu Campus

Instructions in Finnish and English below.

Vielä on aikaa ilmoittautua Liikkuvuus ja sukupuoli – Gendered Mobilities konferenssin työryhmiin. Myös konferenssiin rekisteröityminen avattu verkkosivuilla (etmudays.etmu.fi)

You have still some time for submit your paper proposal into the conference Liikkuvuus ja sukupuoli – Gendered Mobilities. Note that you  also may register now (etmudays.etmu.fi).

Päivien teema

Sukupuolentutkimuksen seuran ja Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran yhteinen konferenssi pohtii sukupuolen ja seksuaalisuuden merkitystä ylirajaiselle liikkuvuudelle ja liikkuvuuden seurauksia ymmärrykselle sukupuolesta ja seksuaalisuudesta.

Kun ihmiset, ideat, esineet ja raha liikkuvat yli rajojen, kietoutuvat liikkuvuuden prosessit monin tavoin sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Samalla ne lomittuvat muihin keskeisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin eroihin kuten etnisyyteen, rodullistettuihin eroihin, yhteiskunnalliseen statukseen, ikään, asemaan perhesuhteissa ja eroihin fyysisessä ja psyykkisessä toimintakyvyssä. Kun liikkuvuutta pyritään ymmärtämään ja hallitsemaan arjessa, politiikassa ja tutkimuksessa, eroihin nojataan usein yksinkertaistavalla tavalla. Konferenssi tuo kahden monitieteisen kentän tutkijat yhteen haastamaan yksinkertaisia selityksiä ja niiden yhteiskunnallisia seurauksia.

Conference theme

The Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration (ETMU) and The Association for Gender Studies in Finland (SUNS) are pleased to announce their joint conference: Gendered Mobilities. The conference’s goal is to reflect on the meanings of gender and sexuality in varied contexts of mobility, as well as the ways in which mobility in turn affects our understandings of gender and sexuality.

The transnational movement of people, ideas, objects and capital are profoundly gendered and sexualised processes. In addition to gender and sexuality, mobility processes intersect with such social and cultural markers of difference as ethnicity, race, class, nationality, religion, age, family position, and (dis)ability. Endeavours to understand – and to control – mobility in our everyday lives, politics and even in research, often tend towards oversimplification, ignoring the intersectional character of mobility. This conference invites scholars from the two different multidisciplinary fields to challenge oversimplified explanations of mobility as well as to analyse the social corollaries that such oversimplifications may have.

Keynote speakers

Yasmin Gunaratnam, PhD (Goldsmiths, University of London), Professor Sarah Green (University of Helsinki) and Docent Anitta Kynsilehto (University of Tampere)

 

Päivien verkkosivut: etmudays.etmu.fi/

Virallinen sähköpostiosoite: gendermob2016@uef.fi

Conference website: etmudays.etmu.fi/en/

Official e-mail address: gendermob2016@uef.fi

OHJEET

Työryhmäesitelmien abstrakteja otetaan vastaan 25.9.2016 asti. Abstraktit lähetetään sähköpostilla suoraan työryhmien vetäjille. Otsikoi esityksesi. Abstraktien pituus noin 250–300 sanaa. Liitä mukaan nimesi, sähköpostiosoitteesi sekä yliopistosi tai muun organisaatiosi nimi. Työryhmään hyväksymisestä ilmoitetaan syyskuun 2016 loppuun mennessä.

Työryhmät pidetään suomeksi, englanniksi tai molemmilla kielillä (katso tarkemmin työryhmien kuvauksesta) perjantaina ja lauantaina. Monikielisten tutkimuspäivien seuraamisen helpottamiseksi toivomme, että kaikki esiintyjät käyttävät apuna esitysdioja tai muita apukeinoja, jotka helpottavat ydinajatuksen seuraamista. Keskustelupuheenvuorot ja kysymykset voi esittää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Työryhmien kuvaukset löytyvät täältä.

Tervetuloa Joensuuhun!

INSTRUCTIONS

Abstracts (250–300 words) for oral workshop presentations should be send no later than September 25th 2016 directly to the workshop coordinators by email. Please include the title of your presentations, your name, email address and university or other institutional affiliation. Authors of accepted abstracts will be notified in the end of September.

The workshops will meet on Friday and Saturday. The language of the workshop may be Finnish, English or both (please look at the workshop description). Given the multilingual nature of the conference, we strongly encourage all participants to use presentation slides and other visual aids in order to allow participants to follow presentation argumentation as easily as possible. Comments and questions may be in either Finnish or English. Workshop descriptions can be found here.

Welcome to Joensuu!

TYÖRYHMÄT / WORKING GROUPS

Please check the coordinators and their contact information from the conference website!

1. Close relations, gender and governance (eng)

2. Decolonizing public spaces (eng)

3. Dynamic family forms and gender practices in the transnational space (eng)

4. Elämänkulku liikkeessä – määrittelyt, normit ja siirtymät muutoksessa (fi)

5. Ethnographic research among securitized groups: methodological challenges (eng)

6. Gendered dimensions and experiences of development processes and development interventions (eng)

7. Gendered mobilities and labour markets: intersectional approaches (eng)

8. Ihmiskauppa ja sukupuoli: liikkuvuus, haavoittuvuus, toimijuus (fi)

9. Images of Russia in the context of migration and border (eng)

10. Keskusteluja tutkimusetiikasta / Discussions on research ethics (fi/eng)

11. Kokemuksellinen äitiys / Experiential motherhood (fi/eng)

12. Kulttuurista kohtaamista mahdollistava taide: kohtaamisen reunaehdot ja valta yhteisöllisessä taiteessa / Art enabling cultural encounters: Preconditions and power in community art (fi/eng)

13. Luontokulttuurit / Naturecultures (fi/eng)

14. Luovat metodit, menetelmäkokeilut ja osallistuva feministinen tutkimus /  New creative method trials and feminist research as activism (fi/eng)

15. Maaseutu ja raja-alueet maahanmuuttotutkimuksessa / Rural and border areas in international migration research (fi/eng)

16. Miehiä, maskuliinisuuksia ja miestutkimusta (fi)

17. Migrants as media users (eng)

18. Mobilities and immigration controls (eng)

19. Perheet yli rajojen – yhdessä vai erikseen? (fi)

20. Puolueet ja painostusryhmät muotoilemassa maahanmuutto- ja maahanmuuttajapolitiikkaa / Parties and pressure groups formulating immigration and immigrant policies (fi/eng)

21. Ruumiin, sukupuolen, seksuaalisuuden ja kansalaisuuden bioetiikkaa (fi)

22. Seksuaalisuudet liikkeessä (fi)

23. Skills, organisations and gendered mobilities (eng)

24. Sukupuoli, seksuaalisuus ja liikkuvuus kirjallisuuden kuvastoissa (fi)

25. Syrjäseutu, sukupuoli ja sukupolvet (fi)

26. Talous ja sukupuoli (fi)

27. Tehostamistalous / Intensified public service economy (fi/eng)

28. Tulkatut todellisuudet: etnisyys ja sukupuoli asioimistulkkauksessa (fi)

29. Women’s rights and women’s bodies as site of ideological debates (eng)

Advertisement