Sukupuolentutkimuksen seuran gradupalkinto 2020 Tuuli Innolan tutkielmalle ulkonäkökokemusten affekteista

Sukupuolentutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2020 gradupalkinnon YTM Tuuli Innolan Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksen oppialaan tehdylle pro gradu -tutkielmalle ”Ulkonäkökokemuksen affektikokouma ruumiillisen subjektiviteetin, minuuden ja sukupuolen suhteissa.” Innola tutkii pro gradussaan ulkonäköön liittyvien kokemusten muotoutumista ruumiillisten, materiaalisten ja sosiaalisten ulottuvuuksien risteymänä. Ulkonäön kokemusta tutkimalla saadaan tietoa ruumiillisen subjektiviteetin, minuuden ja sukupuolen suhteista. Tutkielman empiirinen aineisto koostuu Turun yliopistossa vuonna 2016 tehdyn Suomi ulkonäköyhteiskuntana –tutkimusprojektin yhteydessä kerätyistä ulkonäköelämäntarinoista.

Gradupalkinnon saajan valitsi yhdeksän korkeatasoisen ehdokkaan joukosta Suomen Akatemian eläköitynyt johtava tiedeasiantuntija Hannele Kurki. Kurki luonnehtii Innolan palkittua tutkielmaa hyvin kirjoitetuksi sekä rakenteeltaan erinomaisen selkeäksi ja hallituksi kokonaisuudeksi, jonka teoreettinen argumentointi ja tutkimustulosten käyttömahdollisuuksien hahmottaminen ovat erityisen ansiokkaita. Valitsijan mukaan Innolan työssä erityisen kiitettävää on affektiteorioiden tuntemus ja soveltaminen valittuun tutkimusaiheeseen.

Sukupuolentutkimuksen seura myöntää vuosittain palkinnon ansioituneelle sukupuolentutkimukseen liittyvälle pro gradu -tutkielmalle. Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta laadukkaista opinnäytetöistä, kannustaa opiskelijoita jatkamaan tutkimuksen tekemistä tieteellisten jatko-opintojen parissa sekä kiinnittää huomiota sukupuolentutkimuksen gradujen korkeaan laatuun ja nostaa alan arvostusta. Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012.

Sukupuolentutkimuksen seura onnittelee lämpimästi voittajaa!

Innolan pro gradu -tutkielma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201906111949

Advertisement