Vuoden artikkeli -palkinto 2021 Johanna Hiitolan, Zeinab Karimin ja Valtteri Vähä-Savon artikkelille

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden Vuoden artikkeli -palkinto jaettiin Sukupuolentutkimuksen seuran vuosikokouksessa 12.5.2022. Artikkelipalkinto myönnettiin tänä vuonna Johanna Hiitolan, Zeinab Karimin ja Valtteri Vähä-Savon artikkelille ”Epävarmuuden jatkumot: prekaarisuuden muodot ja sukupuolistunut väkivalta pakkomuuttajien elämänkuluissa”. Artikkeli ilmestyi lehden teemanumerossa ”Pakkomuuton sukupuoli” (3/2021). Artikkelissaan kirjoittajat tarkastelevat pakkomuuttajien sukupuolistuneen väkivallan kokemuksia analysoimalla prekaarisuuden muotoja, jotka ylläpitävät väkivaltaa tuottavia rakenteita ja voimistavat väkivallan kokemuksia. 

Palkinnonsaajan valitsija, professori emerita Elina Lahelma toteaa valintaperusteluissaan muun muassa seuraavaa: “[J]ulkinen keskustelu maahanmuutosta ja väkivallasta on usein keskittynyt yhtäältä kunniaväkivaltaan, toisaalta yhteisöllisen väkivallan kulttuuriin selitysmalleina. Tämän tutkimuksen sekä teoreettisesti että yhteiskunnallisesti tärkeänä tuloksena oli osoittaa, että väkivallan toistumista on vaikeata ymmärtää pelkästään näiden selitysmallien kautta. Nyt valittu näkökulma kiinnittää huomion niihin yhteiskunnallisiin tilanteisiin, joissa väkivaltaa kokeneet haastateltavat ovat eläneet.” Lahelma kirjoittaa, että sotien, konfliktien ja pakkomuuttojen ajankohtaisuuden vuoksi on ensiarvoisen tärkeää tutkia niihin liittyvää sukupuolistunutta ja seksuaalista väkivaltaa, kuten Hiitola, Karimi ja Vähä-Savo artikkelissaan tekevät. Palkinnon valintaa koskevat laajemmat perustelut ilmestyvät Sukupuolentutkimus-lehden numerossa 2/2022. 

Johanna Hiitola on yhteiskuntapolitiikan ja sosiaalityön dosentti ja työskentelee sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorina ja oppiainevastaavana Oulun yliopistossa. Hänen tutkimuksensa on käsitellyt esimerkiksi pakkomuuttoa, maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikkaa, transnationaaleja affekteja ja lähisuhdeväkivaltaa. Hiitola johtaa Research Group for Epistemic Matters (REM) -tutkimusryhmää. 

Zeinab Karimi on tutkijatohtori Helsingin yliopiston Kulttuurien osastolla. Hän on maahanmuuttoon ja perheeseen keskittyvä sosiologi. Karimin tutkimusalueisiin kuuluvat transnationaalit perhesuhteet, ylisukupolviset suhteet ja kriittinen rotuteoria. 

Valtteri Vähä-Savo on tutkijatohtori Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Hän on jäsen Tampere Research Group for Cultural and Political Sociology (TCuPS)– ja Research Group for Epistemic Matters (REM) -tutkimusryhmissä. Hänen kiinnostuksenkohteisiinsa kuuluvat globaali ja ylikansallinen sosiologia, episteeminen hallinta, assosiaatioiden sosiologia sekä arvostusten ja arvioinnin sosiologia. 

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehteä (vuosina 1988–2013  Naistutkimus–Kvinnoforskning) julkaisee Sukupuolentutkimuksen seura (SUNS). Lehdessä ilmestyneiden artikkeleiden joukosta valitaan vuosittain vuoden artikkeli. SUNSin hallitus pyytää vuoden artikkelin valitsijaksi ansioituneen oppialan edustajan. 

Advertisement