Kirjoituskutsu: Feministinen tieteen- ja teknologiantutkimus

SUKUPUOLENTUTKIMUS–GENUSFORSKNING 1/2023

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden teemanumerossa 1/2023 keskitytään feministiseen tieteen- ja teknologiantutkimukseen. Kannustamme pohtimaan, miten tiede ja teknologia muotoutuvat erilaisissa ympäristöissä. Miten tietoa ja teknologiaa tuotetaan, ja miten niitä sovelletaan käytäntöön? Feministinen tutkimus on lähestynyt näitä kysymyksiä esimerkiksi analysoimalla, miten binaarista sukupuolta tuotetaan luonnontieteellisessä tutkimuksessa, sekä pohtimalla, keiden eduista huolehditaan uusilla teknologisilla, esimerkiksi terveyteen ja lisääntymiseen liittyvillä, sovelluksilla.

Tiede ja teknologia paitsi kehittyvät erityisessä ja paikallisessa kontekstissa myös muokkaavat sitä. Korostamalla tieteen ja teknologian tilanteisuutta ja paikantuneisuutta feministiset tutkijat ovat tuoneet esille käytäntöjen normatiiviset raamit sekä hahmottaneet, miten niitä voitaisiin muokata eettisesti kestävämmiksi. He ovat myös avanneet mahdollisuuksia käsitellä tieteen ja teknologian moninaisia ulottuvuuksia uusin keinoin – esimerkiksi taiteen välityksellä. Toivotamme tervetulleeksi artikkelit, joissa tarkastellaan tieteen ja teknologian erilaisia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia.

KUTSUMME TEEMANUMEROON ARTIKKELEITA,JOTKA KÄSITTELEVÄT ESIMERKIKSI SEURAAVIA AIHEITA:

  • teknologia ja sukupuoli
  • tieteellinen tutkimus ja sukupuoli
  • tekoäly ja sukupuoli
  • hoito ja sukupuoli
  • queertutkimuksellinen näkökulma tieteeseen ja teknologiaan
  • intersektionaalinen feminismi näkökulmana tieteeseen ja teknologiaan
  • feministinen uusmaterialismi
  • tiede ja taide
  • posthumanismi
  • ympäristö, ekologia ja sukupuoli

Pyydämme lähettämään tutkimusartikkeleista abstraktin (noin 250 sanaa) 15.6.2022 mennessä. Ilmoitamme kirjoittajille valinnasta mahdollisimman pian. Kokonainen artikkelikäsikirjoitus on lähetettävä 15.10.2022 mennessä. Otamme mielellämme vastaan myös muita tekstejä, kuten puheenvuoroja, avauksia, kirja-arvi-oita tai haastatteluja teeman tiimoilta. Nämä tekstit tulee lähettää viimeistään 1.11.2022. Kaikki tekstit tulee lähettää osoitteeseen st-lehti@tuni.fi. Ilmoita viestin otsikossa, että teksti on tarjolla 1/2023 teemanumeroon.

Advertisement