Aihearkisto: Uutiset

Toinen kutsu työryhmiin / Second Call for Abstracts

Liikkuvuus ja sukupuoli – Gendered Mobilities 2016

Instructions in Finnish and English below.

Kutsu työryhmiin / Call for Abstracts – DL 10.9.2016

Sukupuolentutkimuksen päivät ja ETMU-päivät yhteistyössä 25.–26.11.2016 Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

The Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration (ETMU) and The Association for Gender Studies in Finland (SUNS), 25–26 November 2016, University of Eastern Finland, Joensuu Campus

Päivien teema

Sukupuolentutkimuksen seuran ja Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran yhteinen konferenssi pohtii sukupuolen ja seksuaalisuuden merkitystä ylirajaiselle liikkuvuudelle ja liikkuvuuden seurauksia ymmärrykselle sukupuolesta ja seksuaalisuudesta.

Kun ihmiset, ideat, esineet ja raha liikkuvat yli rajojen, kietoutuvat liikkuvuuden prosessit monin tavoin sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Samalla ne lomittuvat muihin keskeisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin eroihin kuten etnisyyteen, rodullistettuihin eroihin, yhteiskunnalliseen statukseen, ikään, asemaan perhesuhteissa ja eroihin fyysisessä ja psyykkisessä toimintakyvyssä. Kun liikkuvuutta pyritään ymmärtämään ja hallitsemaan arjessa, politiikassa ja tutkimuksessa, eroihin nojataan usein yksinkertaistavalla tavalla. Konferenssi tuo kahden monitieteisen kentän tutkijat yhteen haastamaan yksinkertaisia selityksiä ja niiden yhteiskunnallisia seurauksia.

Conference theme

The Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration (ETMU) and The Association for Gender Studies in Finland (SUNS) are pleased to announce their joint conference: Gendered Mobilities. The conference’s goal is to reflect on the meanings of gender and sexuality in varied contexts of mobility, as well as the ways in which mobility in turn affects our understandings of gender and sexuality.

The transnational movement of people, ideas, objects and capital are profoundly gendered and sexualised processes. In addition to gender and sexuality, mobility processes intersect with such social and cultural markers of difference as ethnicity, race, class, nationality, religion, age, family position, and (dis)ability. Endeavours to understand – and to control – mobility in our everyday lives, politics and even in research, often tend towards oversimplification, ignoring the intersectional character of mobility. This conference invites scholars from the two different multidisciplinary fields to challenge oversimplified explanations of mobility as well as to analyse the social corollaries that such oversimplifications may have.

Keynote speakers
Yasmin Gunaratnam, PhD (Goldsmiths, University of London), Professor Sarah Green (University of Helsinki) and Docent Anitta Kynsilehto (University of Tampere)

Päivien verkkosivut: etmudays.etmu.fi/
Virallinen sähköpostiosoite: gendermob2016@uef.fi

Conference website: etmudays.etmu.fi/en/
Official e-mail address: gendermob2016@uef.fi

Jatka lukemista Toinen kutsu työryhmiin / Second Call for Abstracts

Sukupuolentutkimus-lehden numero 02/2016 käsittelee ikää ja normeja

02/2016 numeron artikkeleissa tartutaan kysymykseen iän, ajan ja intiimin suhteesta sukupuolittuvaan, seksuaaliseen ruumiillisuuteen. Artikkelit ammentavat jälkistrukturalistisen feminismin perinteestä, jossa sukupuoli ja seksuaalisuus kiinnittyvät väistämättä toisiinsa ja osallistuvat toistensa tuottamiseen.

Jenny Säilävaaran artikkeli tarkastelee lastaan ”pitkään” eli yli vuoden imettäneiden naisten imetyskokemuksia erilaisissa yksityisissä, puolijulkisissa ja julkisissa tiloissa. Karoliina Ojanen tutkii yli 70-vuotiaiden miesten kokemuksia seksuaalisuudesta ja sen toteuttamisesta sekä heidän tapojaan ymmärtää seksuaalisuus suhteessa ikään ja mieheyteen.

Artikkeleita yhdistää lisäksi jälkistrukturalistisen feminismin tapa käsitteellistää valta jonain muuna kuin ainoastaan tukahduttavana, ulkoapäin tulevana vallankäyttönä. Kyse on myös sivuutetuista, hiljennetyistä, arvostamatta tai syrjään jäävistä kokemuksista ja pienistä eleistä ja teoista, jotka haastavat normeja joskus jo pelkästään itsepintaisella olemassaolollaan.

Numeron artikkelit tuovat esiin, kuinka seksuaalisuuteen ja läheisyyteen liittyvä normatiivisuus muovaa elämäämme vauvasta vanhuuteen.

Artikkelien lisäksi 02/2016 numero sisältää kirja-arvioita, lektioita sekä professori emerita Leena Eräsaaren vuoden 2015 artikkelipalkinnon jakotilaisuudessa pitämän puheen.

Numeron kuvituksesta vastaa taiteilija Marjukka Irni.

ST_kansi_022016_Kansi_kokonaan_web

Sisällysluettelo

PÄÄKIRJOITUS
Sari Irni & Katariina Kyrölä: Sivuutetut kokemukset ja vastarinnan mahdollisuudet

ARTIKKELIT
Jenny Säilävaara: Imettämässä kaapissa? Pitkään imettäneet äidit ja normatiiviset tilat
Karoliina Ojanen: Vanhojen miesten pieniä kertomuksia seksuaalisuudesta

LEKTIOT
Ilse Paakkinen: Christine de Pizan vastusti sukupuolittunutta vihapuhetta jo 1400-luvulla
Xin Liu: The Discontinuous Discontinuity of Race and Racism

ARTIKKELIPALKINTO
Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden vuoden artikkeli 2015:
Maarit Sireni: Emännästä yrittäjäksi. Maaseudun naista koskevien puhetapojen muutos.

KIRJA-ARVIOT
Emmi Vähäpassi: Jin Haritaworn: Queer Lovers and Hateful Others. Regenerating Violent Times and Spaces
Touko Vaahtera: Don Kulick & Jens Rydström: Loneliness and its Opposite. Sex, Disability, and the Ethics of Engagement
Pirjo Pöllänen: Tanja Kuronen: Hoivapommin purkajat
Anna Elomäki: Jemima Repo: The Biopolitics of Gender

Jäsenrekisterin päivitys / Uppdatering av medlemskapsregister

Jäsen, päivitä yhteystietosi syyskuun loppuun mennessä

Sukupuolentutkimuksen seura (SUNS) siirtyy sähköiseen jäsenrekisteriin vuoden 2016 kuluessa. Sähköinen jäsenrekisteri vahvistaa tietoturvaa ja parantaa jäsenlaskutukseen liittyviä prosesseja.

Pyydämme seuran jäseniä ystävällisesti päivittämään yhteystietonsa, mikäli niihin on tullut muutoksia. Samalla on mahdollista lisätä yhteystietoihin sähköpostiosoite ja valita, haluaako jatkossa vastaanottaa jäsenpostia ja jäsenmaksulaskun sähköisesti.

Jäsenrekisterin tietoja käytetään ainoastaan Sukupuolentutkimuksen seuran jäsenyyteen ja Sukupuolentutkimus-Genusforskning-lehden tilaukseen liittyviin asioihin eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Mahdolliset jäsenasioihin liittyvät muut kysymykset voi osoittaa SUNS:in taloudenhoitajalle ja jäsenrekisterivastaavalle, Vaula Tuomaalalle: sunsjasenet(at)sukupuolentutkimus.fi

Jäsenrekisteritietojen päivitys tapahtuu tästä linkistä webropol lomakkeella (suojattu yhteys).

Uppdatera din medlemskapinformation före oktober

Sällskapet för Genusforsking (SUNS) går över till ett elektroniskt medlemskapsregister under året 2016. Det elektroniska medlemsregistret stärker informationssäkerheten och förbättrar prosesser anslutna till fakturering av medlemskapsavgifter.

Vi ber nu sällskapets medlemmar att vänligen uppdatera sina kontaktuppgifter ifall att ändringar har skett. Samtidigt är det möljigt att lägga till sin e-postadress och välja, om du i framtiden vill ha medlemspost och fakturan för medlemsavgiften elektroniskt.

Informationen i medlemskapsregistret används enbart gällande frågor kring medlemskapet i Sällskapet för Genusforsking samt prenumerationer på tidingen Sukupuolentutkimus-Genusforskning och delas ej till tredje part.

Möjliga frågor gällande medlemskap kan vändas till SUNS:s medlemskaps- och ekonomiansvariga, Vaula Tuomaala: sunsjasenet(at)sukupuolentutkimus.fi

Uppdatera din medlemskapinformation via denna webropol blankett.

Työryhmäkutsu / Call for Abstracts DL 10.9.2016

Liikkuvuus ja sukupuoli – Gendered Mobilities 2016

Sukupuolentutkimuksen päivät ja ETMU-päivät yhteistyössä 25.–26.11.2016 Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

The Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration (ETMU) and The Association for Gender Studies in Finland (SUNS), 25-26 November 2016, University of Eastern Finland, Joensuu Campus

Päivien verkkosivut: http://etmudays.etmu.fi/
Virallinen sähköpostiosoite: gendermob2016@uef.fi
Conference website: http://etmudays.etmu.fi/en/
Official e-mail address: gendermob2016@uef.fi

TYÖRYHMÄT / WORKING GROUPS

1. Close relations, gender and governance (eng)
2. Decolonizing public spaces (eng)
3. Dynamic family forms and gender practices in the transnational space (eng)
4. Elämänkulku liikkeessä – määrittelyt, normit ja siirtymät muutoksessa (fi)
5. Ethnographic research among securitized groups: methodological challenges (eng)
6. Gendered dimensions and experiences of development processes and development interventions (eng)
7. Gendered mobilities and labour markets: intersectional approaches (eng)
8. Ihmiskauppa ja sukupuoli: liikkuvuus, haavoittuvuus, toimijuus (fi)
9. Images of Russia in the context of migration and border (eng)
10. Keskusteluja tutkimusetiikasta / Discussions on research ethics (fi/eng)
11. Kokemuksellinen äitiys / Experiential motherhood (fi/eng)
12. Kulttuurista kohtaamista mahdollistava taide: kohtaamisen reunaehdot ja valta yhteisöllisessä taiteessa / Art enabling cultural encounters: Preconditions and power in community art (fi/eng)
13. Luontokulttuurit / Naturecultures (fi/eng)
14. Luovat metodit, menetelmäkokeilut ja osallistuva feministinen tutkimus / New creative method trials and feminist research as activism (fi/eng)
15. Maaseutu ja raja-alueet maahanmuuttotutkimuksessa / Rural and border areas in international migration research (fi/eng)
16. Miehiä, maskuliinisuuksia ja miestutkimusta (fi)
17. Migrants as media users (eng)
18. Mobilities and immigration controls (eng)
19. Perheet yli rajojen – yhdessä vai erikseen? (fi)
20. Puolueet ja painostusryhmät muotoilemassa maahanmuutto- ja maahanmuuttajapolitiikkaa / Parties and pressure groups formulating immigration and immigrant policies (fi/eng)
21. Ruumiin, sukupuolen, seksuaalisuuden ja kansalaisuuden bioetiikkaa (fi)
22. Seksuaalisuudet liikkeessä (fi)
23. Skills, organisations and gendered mobilities (eng)
24. Sukupuoli, seksuaalisuus ja liikkuvuus kirjallisuuden kuvastoissa (fi)
25. Syrjäseutu, sukupuoli ja sukupolvet (fi)
26. Talous ja sukupuoli (fi)
27. Tehostamistalous / Intensified public service economy (fi/eng)
28. Tulkatut todellisuudet: etnisyys ja sukupuoli asioimistulkkauksessa (fi)
29. Women’s rights and women’s bodies as site of ideological debates (eng)

Jatka lukemista Työryhmäkutsu / Call for Abstracts DL 10.9.2016

Liikkuvuus ja sukupuoli – Gendered Mobilities 2016

Sukupuolentutkimuksen päivät ja ETMU-päivät yhteistyössä 25.–26.11.2016 Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

etmudays.etmu.fi

Tervetuloa Joensuuhun marraskuussa / Welcome to Joensuu in November!

Työryhmäkutsu uusi DL 1.5.2016 (alkuperäinen DL 17.4.) / Call for Workshops new DL May 1st 2016 (originally April 17th)

Information in English below.

Päivien teema

Sukupuolentutkimuksen seuran (SUNS) ja Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran (ETMU) yhteinen konferenssi pohtii sukupuolen ja seksuaalisuuden merkitystä ylirajaiselle liikkuvuudelle ja liikkuvuuden seurauksia ymmärrykselle sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Sukupuolentutkimuksen päiviä on järjestetty Suomessa vuodesta 1989 ja ETMU-päiviä vuodesta 2004.

Kun ihmiset, ideat, esineet ja raha liikkuvat yli rajojen, kietoutuvat liikkuvuuden prosessit monin tavoin sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Samalla ne lomittuvat muihin keskeisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin eroihin kuten etnisyyteen, rodullistettuihin eroihin, yhteiskunnalliseen statukseen, ikään, asemaan perhesuhteissa ja eroihin fyysisessä ja psyykkisessä toimintakyvyssä. Kun liikkuvuutta pyritään ymmärtämään ja hallitsemaan arjessa, politiikassa ja tutkimuksessa, eroihin nojataan usein yksinkertaistavalla tavalla. Konferenssi tuo kahden monitieteisen kentän tutkijat yhteen haastamaan yksinkertaisia selityksiä ja niiden yhteiskunnallisia seurauksia.

Konferenssin järjestävät Itä-Suomen yliopisto (UEF), Sukupuolentutkimuksen seura SUNS sekä Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU. Konferenssi liittyy Itä-Suomen yliopiston keskeiseen tutkimusalueeseen Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen (Borders, Mobilities and Cultural Encounters). Lisätietoa järjestäjistä osoitteista sukupuolentutkimus.fi, etmu.fi sekä www.uef.fi/fi/web/guest/tutkimus/kansainvalisen-huipputason-tutkimusalueet.

Jatka lukemista Liikkuvuus ja sukupuoli – Gendered Mobilities 2016

Sukupuolentutkimus-lehden Vuoden artikkeli 2015 -palkinto Maarit Sirenille

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden Vuoden artikkeli -palkinto jaettiin naistenpäivänä 8.3.2016 yhdeksättä kertaa. Artikkelipalkinnon voitti YTT, dosentti Maarit Sireni artikkelillaan ”Emännästä yrittäjäksi. Maaseudun naista koskevien puhetapojen muutos”. Sireni työskentelee yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksessa. Artikkeli ilmestyi Sukupuolentutkimus-lehden numerossa 1/2015.

Jatka lukemista Sukupuolentutkimus-lehden Vuoden artikkeli 2015 -palkinto Maarit Sirenille

Sukupuolentutkimus-lehden teemanumeroiden 1/2017 ja 2/2017 kirjoituskutsut

Sukupuolentutkimus–Genusforskning -lehti tulee julkaisemaan kaudella 2016–2017 kolme vierailevien päätoimittajien tomittamaa teemanumeroa.

Numeron 01/2017 teemana on trans- ja intersukupuolisuuden tutkimus ja numeron toimittavat tohtorikoulutettavat Varpu Alasuutari, Sade Kondelin, Luca Tainio, Roosa Toriseva ja Emmi Vähäpassi väitelleiden tutkijoiden Sari Irnin ja Hanna Stormin ohjauksessa.

Lähetä korkeintaan 200 sanan mittainen teksti-ideasi toimitukseen 1.5.2016 mennessä sähköpostilla osoitteeseen ST-LEHTI[a]UTU.FI. Valmiiden tekstien deadline on 1.9.2016.

Call for Papers (pdf, suomi)
Call for papers (pdf, ruotsi)

Numeron 02/2017 teemana on luontokulttuurien feministinen tutkimus ja vierailevina päätoimittajina toimivat Marja Vehviläinen ja Pieta Hyvärinen Tampereen yliopistosta.

Lähetä 3–5 virkkeen teksti-ideasi toimitukseen 1.5.2016 mennessä sähköpostilla osoitteeseen ST-LEHTI[a]UTU.FI. Valmiiden artikkelien ja muiden tekstien deadline on 15.12.2016.

Call for Papers (pdf)

Numeron 3/2017 teemana on tyttötutkimus ja numeron vierailevat päätoimittajat Heta Mulari ja Myry Voipio. Call for Papers julkaistaan syksyllä 2016.

Sukupuolentutkimus-lehden maskuliinisuus-teemanumero on ilmestynyt

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden vuoden 2016 ensimmäisen numeron kokoavana teemana on maskuliinisuus. Numeron tekstit piirtävät moninaista kuvaa siitä, miten miehiä ja maskuliinisuuksia voisi tai pitäisi Suomessa tutkia, ja miten käsitykset kansallisuudesta, maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä kytkeytyvät yhteen. Numero aloittaa samalla Turun toimituksen kauden 2016–2017.

Ilana Aalto tarkastelee artikkelissaan miestutkimuksen historiaa Suomessa 1985–1995 välisenä aikana ja suhteuttaa sitä tutkimussuuntauksen nykykeskusteluihin. Aalto kritisoi miesoletusta, jonka mukaisesti maskuliinisuus liitetään vain miesten sosiaaliseen kategoriaan kuuluviin, ja perää mieheyden kategorian ja kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän kyseenalaistamista.

Jatka lukemista Sukupuolentutkimus-lehden maskuliinisuus-teemanumero on ilmestynyt

Sukupuolentutkimus-lehti tarkastelee sukupuolta ja rodullistamista

Sukupuolentutkimus-lehden vuoden 2015 viimeinen numero on ajankohtainen ja tärkeä erikoisnumero ”Sukupuoli ja rodullistaminen”. Teemanumeron ovat toimittaneet Suvi Keskinen, Lena Näre ja Salla Tuori.

Suomalaisen sukupuolentutkimuksen piirissä on jo jonkin aikaa analysoitu rodullistamisen prosesseja kulttuurisissa representaatioissa ja narratiiveissa sekä purettu kolonialistisia valtasuhteita kehitystutkimuksen kentällä. Edelleen on paljon tehtävää sen selvittämisessä, miten rodullistavat ja sukupuolittavat prosessit, merkitykset ja rakenteet halkovat yhteiskuntaamme ja millaisia kytköksiä näillä on ylirajaisiin ja globaaleihin prosesseihin. Teemanumeron tavoitteena on inspiroida ja vahvistaa tällaista tutkimusnäkökulmaa sukupuolentutkimuksessa.

Jatka lukemista Sukupuolentutkimus-lehti tarkastelee sukupuolta ja rodullistamista

Sukupuolentutkimuksen seuran gradupalkinto 2015 Anni Mäenpään tutkielmalle bikinifittnessistä

Sukupuolentutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2015 gradupalkinnon FM Anni Mäenpään Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen (erikoistumisalana sukupuolentutkimus) oppialaan tehdylle pro gradu -tutkielmalle Sukupuolen esittäminen bikinifittnessissä. Ruumiin muoto-oppi, koreografia ja naamioituminen.

Gradupalkinnon saajan valitsi kahdeksan ehdokkaan joukosta VTT Eeva Raevaara. Raevaaran mukaan Mäenpään työ ”analysoi oivaltavasti sukupuolen tekemisen dynamiikkaa bikinifittness-lajin sisällä, mutta avaa näköaloja myös yleisemmin sukupuolittuneeseen kauneusihanteeseen ja sukupuolen esittämisen tapoihin yhteiskunnassa. Tutkielmassa tarkastellaan bikinifitnessiä yleisölle suunnattuna esityksenä, jonka sukupuolen esittämisen tapoja analysoidaan kolmen käsitteellisen näkökulman avulla. Ruumiin muoto-oppi, koreografia ja naamioituminen toimivat teoreettisina ja metodologisina työkaluina, joiden avulla Mäenpää avaa hienosti sukupuolen esittämisen ja toistamisen eri tasoja bikinifitnessissä. Erityisen taidokkaasti Mäenpää käyttää koreografian käsitettä performatiivisuutta yksityiskohtaisempana analyysin välineenä, jolla tarkastellaan ruumiin eleitä ja liikkeitä sekä kulttuurissa vakiintuneina sukupuolittuneina esitystapoina että (uusien) sukupuolittuneiden merkitysten rakentajina. Työssä on sovellettu niin sukupuolentutkimuksen, kulttuurintutkimuksen kuin tanssintutkimuksen teoreettisia näkökulmia ja rikottu monin tavoin tieteidenvälisiä raja-aitoja.”

Jatka lukemista Sukupuolentutkimuksen seuran gradupalkinto 2015 Anni Mäenpään tutkielmalle bikinifittnessistä