Kirjoita teemanumeroon: Feministisiä näkökulmia talouteen

Sukupuolentutkimus-lehden numerossa 2/2015 tarkastellaan talouteen liittyviä ilmiöitä ja niiden seurauksia feministisistä näkökulmista, erityisesti Suomen kontekstissa.

Pitkään jatkunut talouskriisi ja sen seuraukset ovat innostaneet eri alojen toimijoita – sukupuolentutkijat, tasa-arvotoimijat ja muut feministit mukaan lukien – valtavirtataloustieteiden perusteiden ja harjoitetun talouspolitiikan kritiikkiin. Tutkijat ovat myös etsineet uudenlaisia näkökulmia talouden tarkasteluun. Samalla erilaiset jakamistalouden ja yhteistuotannon, -käytön ja -kulutuksen muodot – esimerkiksi aikapankit, vaihtopiirit ja osuuskunnat – ovat haastaneet vakiintuneita markkinatalouden ja kuluttamisen käytäntöjä.

Kutsumme teemanumeroon eri tieteenaloja edustavien tutkijoiden ja muiden toimijoiden kirjoituksia. Teemanumeron  artikkelit ja muut tekstit voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia – mutta myös monia muita – aiheita:

Tiedon muodot ja politiikka: Miltä näyttävät hallitsevien talousteorioiden oletukset, historia ja implikaatiot sukupuolen näkökulmasta tarkasteltuna? Miten uusliberaalit talousdiskurssit ovat levinneet tiedon, politiikan ja elämän eri aloille ja miten ne ovat suunnanneet esimerkiksi julkista tasa-arvopolitiikkaa? Kuinka ajatella ja tutkia taloutta feministisesti vahvistamatta sen vallitsevia muotoja?

Valtasuhteet ja -käytännöt: Miten sukupuolta ja muita eroja tuotetaan tai puretaan tietotyön ja palvelutalouden sekä finanssikapitalismin kontekstissa? Kuinka julkisten palvelujen yksityistäminen, markkinoituminen ja managerialisoituminen muokkaa palvelujärjestelmiä ja niiden käyttäjien ja työntekijöiden vuorovaikutusta? Entä miten kapitalismin logiikka tai prekarisaatio toimii intiimin alueella ja kirjoittautuu henkilökohtaisiin suhteisiin.

Subjektiuden muodot ja toimijuuden mahdollisuudet: Miten meitä tuotetaan ja ohjaillaan sukupuolittuneina yrittäjäsubjekteina, inhimillisinä resursseina, joustavina työruumiina ja tunnetyön tekijöinä – tai toisaalta asiakkaina ja kuluttajina nykykapitalismissa? Minkälaisia olemisen ja toiminnan mahdollisuuksia eri tavoin sukupuolisille, seksuaalisille, toimintakykyisille ja etnisille ihmisille avautuu vaihtoehtoisissa talouden ja markkinoiden käytännöissä?

Teemanumeroon valittavat tieteelliset artikkelikäsikirjoitukset (pituus max. 45 000 merkkiä) käyvät läpi referee-prosessin. Pyydämme lähettämään artikkeliehdotuksista noin 300 sanan abstraktin viimeistään 12.9.2014. Valmiiden artikkelikäsikirjoitusten deadline on 15.12.2014, jonka jälkeen ne lähetetään arvioitaviksi.

Lisäksi teemanumeroon toivotaan aihepiiriin liittyviä, kantaa ottavia keskustelupuheenvuoroja (max. 15 000 merkkiä) sekä lektioita ja kirja-arvioita. Näiden kirjoitusten deadlineista sovitaan kirjoittajien kanssa erikseen, ja ehdotuksia voi tehdä 15.12.2015 saakka.

Abstraktit, ehdotukset ja mahdolliset kysymykset lähetetään Sukupuolentutkimus-lehden toimitukseen: toimitus@sukupuolentutkimus.fi

Advertisement