Kaikki kirjoittajan sunsseura artikkelit

Sukupuolentutkimus-lehti tarkastelee sukupuolta ja rodullistamista

Sukupuolentutkimus-lehden vuoden 2015 viimeinen numero on ajankohtainen ja tärkeä erikoisnumero ”Sukupuoli ja rodullistaminen”. Teemanumeron ovat toimittaneet Suvi Keskinen, Lena Näre ja Salla Tuori.

Suomalaisen sukupuolentutkimuksen piirissä on jo jonkin aikaa analysoitu rodullistamisen prosesseja kulttuurisissa representaatioissa ja narratiiveissa sekä purettu kolonialistisia valtasuhteita kehitystutkimuksen kentällä. Edelleen on paljon tehtävää sen selvittämisessä, miten rodullistavat ja sukupuolittavat prosessit, merkitykset ja rakenteet halkovat yhteiskuntaamme ja millaisia kytköksiä näillä on ylirajaisiin ja globaaleihin prosesseihin. Teemanumeron tavoitteena on inspiroida ja vahvistaa tällaista tutkimusnäkökulmaa sukupuolentutkimuksessa.

Jatka lukemista Sukupuolentutkimus-lehti tarkastelee sukupuolta ja rodullistamista

Sukupuolentutkimuksen seuran gradupalkinto 2015 Anni Mäenpään tutkielmalle bikinifittnessistä

Sukupuolentutkimuksen seura on myöntänyt vuoden 2015 gradupalkinnon FM Anni Mäenpään Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen (erikoistumisalana sukupuolentutkimus) oppialaan tehdylle pro gradu -tutkielmalle Sukupuolen esittäminen bikinifittnessissä. Ruumiin muoto-oppi, koreografia ja naamioituminen.

Gradupalkinnon saajan valitsi kahdeksan ehdokkaan joukosta VTT Eeva Raevaara. Raevaaran mukaan Mäenpään työ ”analysoi oivaltavasti sukupuolen tekemisen dynamiikkaa bikinifittness-lajin sisällä, mutta avaa näköaloja myös yleisemmin sukupuolittuneeseen kauneusihanteeseen ja sukupuolen esittämisen tapoihin yhteiskunnassa. Tutkielmassa tarkastellaan bikinifitnessiä yleisölle suunnattuna esityksenä, jonka sukupuolen esittämisen tapoja analysoidaan kolmen käsitteellisen näkökulman avulla. Ruumiin muoto-oppi, koreografia ja naamioituminen toimivat teoreettisina ja metodologisina työkaluina, joiden avulla Mäenpää avaa hienosti sukupuolen esittämisen ja toistamisen eri tasoja bikinifitnessissä. Erityisen taidokkaasti Mäenpää käyttää koreografian käsitettä performatiivisuutta yksityiskohtaisempana analyysin välineenä, jolla tarkastellaan ruumiin eleitä ja liikkeitä sekä kulttuurissa vakiintuneina sukupuolittuneina esitystapoina että (uusien) sukupuolittuneiden merkitysten rakentajina. Työssä on sovellettu niin sukupuolentutkimuksen, kulttuurintutkimuksen kuin tanssintutkimuksen teoreettisia näkökulmia ja rikottu monin tavoin tieteidenvälisiä raja-aitoja.”

Jatka lukemista Sukupuolentutkimuksen seuran gradupalkinto 2015 Anni Mäenpään tutkielmalle bikinifittnessistä

Sukupuolentutkimus–Genusforskning 3/2015 on ilmestynyt

Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehden numero 3/2015 on ilmestynyt.

kannet 3 2015

PÄÄKIRJOITUS
Kansalaistoiminnasta akateemiseen julkaisupolitiikkaan

ARTIKKELIT
Taina Uusitalo: Naisten kansalaistoiminnan sukupuolittuneisuus 1800- ja 1900-luvun taitteen Suomessa
Riitta Jytilä: Sukupuoli ja moniäänisyyden politiikka Eira Stenbergin romaanituotannossa
Elina Valovirta: Mörkö pannassa. Affektiivinen feministinen pedagogiikka graduohjauksessa

PUHEENVUORO
Susan Meriläinen: Julkaisufoorumin tasoluokitus. Ovatko vaihtoehtoiset lähestymistavat ja poikkitieteellinen tutkimus uhattuina? (lataa PDF)

LEKTIO
Heli Aaltonen: Salvadorilaisten luterilaisten naisten tie johtajuuteen ja pappeuteen

KIRJA-ARVIOT
Tuija Saresma: Terhi Nevalainen: Pinkit piikkikorot. Chick lit -kirjallisuuden postfeministiset sisällöt ja lukijat niiden merkityksellistäjinä
Minna Nikunen: Eeva Jokinen ja Juhana Venäläinen (toim.): Prekarisaatio ja affekti
Maiju Parviainen: Susanna Paasonen: Pornosta
Riikka Taavetti: Tuula Juvonen: Kaapista kaapin päälle. Homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa
Laura Mankki ja Tiina Sihto: Beverley Skeggs: Elävä luokka
Susanna Virtanen: Sanna Rikala: Työssä uupuvat naiset ja masennus.

Kirjoituskutsu: Uusmateriaalinen feminismi

Yksi viime aikojen kiivaimmista kansainvälisistä debateista feministisessä tutkimuksessa on koskenut niin kutsuttua uusmaterialismia ja sen lupauksia ja haasteita moniäänisille feminismeille.

Keskustelua käydään muun muassa siitä, mitä uutta uusmaterialismi tarjoaa feministiselle ajattelulle ja mitkä historialliset jatkumot mahdollisesti unohtuvat korostettaessa uusmaterialismin uutuutta. Jotkut uusmateriaalisen ajattelun suuntaukset pitävät sukupuolen, seksuaalisuuden, luokan ja ”rodun” kategorioita eriarvoisuutta ylläpitävinä ja feminismiä tiensä päähän saapuneena, kun taas toiset näkevät tarpeelliseksi näiden kategorioiden ja käsitteiden radikaalin uudelleenajattelun. Uusmateriaalisen feministisen tutkimuksen yhteydessä puhutaan usein myös posthumanistisesta ja affektiivisesta käänteestä, joissa toimijuutta, kehollisuutta, materiaa, ajattelua, taidetta ja kulttuuria käsitteellistetään intensiteetteinä ja jatkuvasti liikkuvina suhteina yksilö- ja ihmiskeskeisyyden sijaan.

Millaista uusmateriaalista feminististä tutkimusta Suomessa tehdään? Millaisia teoreettisia, metodologisia ja empiirisiä lupauksia ja haasteita siihen liittyy? Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehti suunnittelee teemanumeroa aiheesta julkaistavaksi vuoden 2016 aikana. Toivotamme tervetulleiksi erilaiset tekstitarjoukset artikkeleista puheenvuoroihin, esseisiin, kirja-arvioihin tai taiteellisiin teksteihin.

Jatka lukemista Kirjoituskutsu: Uusmateriaalinen feminismi

Sukupuolentutkimus-lehti tarjoaa feministisiä näkökulmia talouteen

Sukupuolentutkimus–Genusforskning lehden numeron 2/2015 teema, feministisiä näkökulmia talouteen, on polttavan ajankohtainen.

Tuija Koivusen ja Hanna Ojalan artikkelissa lähestytään joogaopettajuutta suhteessa uuden talouden ja työn feminisoitumisen ja sukupuolittuneisuuden teemoihin. Kirjoittajat toteavat, että jooga on sukupuolittunutta työtä jälkikapitalistisen talouden marginaalissa, jossa työtä leimaa epävarmuus ja pätkittäisyys.

Maria Laakso tarttuu artikkelissaan Tuomas Vimman Helsinki-trilogian naiskuvaan. Kirjoittaja katsoo romaanin ilmitason provokaation – suoranaisen naisvihan – taakse ja ehdottaa, että teosta tulisi lukea uusliberalistista sukupuolittunutta talousjärjestelmää suomivana satiirina.

Numeron kuusi puheenvuorotekstiä tarjoavat tuhdin lukupaketin talouskriisin ja talouspolitiikan sukupuolittuneisuuteen ja niiden sukupuolittavaan luonteeseen.

Minna Salmi, Johanna Lammi-Taskula ja Johanna Närvi pohtivat talouden ja sukupuolten tasa-arvon kysymyksiä perhevapaiden, työn ja perheen yhteensovittamisen sekä julkisen talouden kestävyysvajeen näkökulmasta. Niklas Bruunin puheenvuoro osoittaa, että talouskriisin seurauksena Euroopan unioni on räikeästi ja systemaattisesti rikkonut tasa-arvo- ja ihmisoikeusvelvoitteitaan.

Johanna Kantola pohtii Espanjan talouskriisin vaikutuksia feministiseen toimintaan ja liikkeeseen ja esittää, että kriisi on avannut feministiselle toiminnalle uusia mahdollisuuksia. Meri Koivusalo analysoi kansainvälisiä kauppa- ja investointisopimuksia, jotka näyttäytyvät sukupuolivaikutuksiltaan neutraaleina, mutta uhkaavat tarkemmin katsoen kansallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntöä.

Janne Tienari tekee katsauksen feministisen liiketalouden ja johtamisen tutkimukseen ja peräänkuuluttaa rajoja ylittävää feminististä tutkimusta, joka tekisi näkyväksi ja haastaisi globaalissa taloudessa harjoitettavan liiketoiminnan eriarvoistavia ja sortavia käytänteitä

Kansi_2_2015

Sisällys

PÄÄKIRJOITUS
Talouspolitiikan F-versio NYT!
ARTIKKELIT
Tuija Koivunen ja Hanna Ojala:  Joogaopettajat. Sukupuolistunutta työtä talouden laitamilla
Maria Laakso: Brändimarkkinoiden mannekiinit ja kulutushyödykenaiset. Tuomas Vimman Helsinki 12 -romaanin naiskuva, taloudellinen tematiikka ja kysymys kertovan tekstin etiikasta

PUHEENVUOROT
Minna Salmi, Johanna Lammi-Taskula ja Johanna Närvi: Perhevapaat, talous ja sukupuolten tasa-arvo (lataa PDF)
Niklas Bruun: Talouskriisin sukupuolivaikutukset Euroopan unionin kriisimaissa (lataa PDF)
Johanna Kantola: ”Resistir es existir” – Feministinen poliittinen toiminta Espanjan talouskriisissä (lataa PDF)
Meri Koivusalo: Kansainväliset kauppa- ja investointineuvottelut ja naisten asema
Janne Tienari: Feministinen johtamisen ja organisaatioiden tutkimus globaalissa taloudessa
Eliisa Kylkilahti: Sukupuoli, tunteet ja valta markkinoilla. Sukupuolentutkimuksen päivät 2014

LEKTIO
Johanna Hiitola: Lastensuojelun asiantuntijuus, riskilaskelmat ja eroavaisuuksien politiikka

KIRJA-ARVIO
Pieta Hyvärinen Sari Irni, Mianna Meskus ja Venla Oikkonen (toim.) (2014): Muokattu elämä. Teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus

Ehdokashaku: Sukupuolentutkimuksen seuran gradupalkinto 2015

Oletko kirjoittanut, ohjannut, arvostellut tai lukenut erityisen hyvän sukupuolentutkimuksellisen gradun? Sukupuolentutkimuksen seura (SUNS) jakaa vuosittain palkinnon ansioituneesta sukupuolentutkimuksen alaan liittyvästä pro-gradu työstä ja ottaa nyt vastaan ehdotuksia vuoden 2015 gradupalkinnon saajaksi.

Palkinnon saajaksi voidaan ehdottaa sukupuolentutkimuksellisia töitä mistä tahansa oppiaineesta. Työn tulee olla hyväksytty virallisesti lukuvuoden 2013–2014 aikana eli aikavälillä 1.8.2014–31.7.2015. Palkinnon saajaa voi ehdottaa työn tekijä, ohjaaja, arvostelija tai kuka tahansa työhön perehtynyt henkilö 15.8.2014 mennessä.

Jatka lukemista Ehdokashaku: Sukupuolentutkimuksen seuran gradupalkinto 2015

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

Paikka: Helsingin yliopisto, sukupuolentutkimuksen oppiaine, Unioninkatu 38 E, 2. krs

Aika: 27.3.2015 kello 15.00–16.00

 

Asialista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  3. Kokouksen järjestäytyminen
  4. Esityslistan hyväksyminen
  5. Vuoden 2014 toimintakertomus
  6. Vuoden 2014 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
  8. Jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2016
  9. Muut asiat (esitykset jätettävä hallitukselle 14 päivää ennen kokousta)
  10. Kokouksen päättäminen

 

KAIKKI SUNS:N JÄSENET OVAT LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA KOKOUKSEEN!

 

Tuija Pulkkinen, puheenjohtaja, tuija.pulkkinen@helsinki.fi

Heta Rundgren, sihteeri, sunssihteeri@sukupuolentutkimus.fi

Elina Ikävalko sai Sukupuolentutkimuksen Vuoden artikkeli 2014 -palkinnon

Sukupuolentutkimus-lehden Vuoden artikkeli 2014 -diplomi jaettiin vuosittaiseen tapaan, nyt kahdeksatta kertaa, naistenpäivän tienoilla 11.3.2015.

Palkinnon sai tohtorikoulutettava, VTM Elina Ikävalko artikkelillaan ”Valta ja nomadinen tutkijuus tasa-arvotyöryhmässä”, joka ilmestyi Sukupuolentutkimuksen Kasvatus, koulutus ja sukupuoli -teemanumerossa 4/2014. Elina Ikävalko viimeistelee parhaillaan artikkeliväitöskirjaansa käyttäytymistieteiden laitoksella tutkimuskeskus AGORAssa.

Elina Ikävalko erittelee artikkelissa ammatillisen oppilaitoksen tasa-arvotyöryhmän toimintaa ja omaa osallisuuttaan siinä tutkijana, tulkiten havaintojaan nomadisen ajattelun ja valtasuhteiden rihmastollisen järjestymisen teoreettisista näkökulmista.

Palkinnonsaajan valitsi tänä vuonna professori Marja-Liisa Honkasalo Turun yliopiston Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksiköstä. Perustelut ilmestyvät Sukupuolentutkimus-lehdessä 2/2015.

Tee alkuvuoden feministinen teko – tilaa Sukupuolentutkimus-lehti!

Haluatko seurata Suomessa tehtyä sukupuolentutkimuksellista ja feminististä tutkimusta? Kiinnostavatko sukupuolentutkijoiden näkemykset ajankohtaisista teemoista? Haluatko tukea Suomen ainutta sukupuolentutkimuksen alan tieteellistä julkaisua, joka tarjoaa alan tutkijoille väylän julkaista kotimaisilla kielillä?

Tilaa Sukupuolentutkimus–Genusforskning-lehti vuodeksi 2015! Tilaajana saat neljä hienoa paperilehteä suoraan kotiin kannettuna. Uusille tilaajille 1-2 vuoden 2014 numeroa kaupan päälle!*

kansikuvia

Helpoin ja edullisin tapa tilata lehden vuosikerta on liittyä Sukupuolentutkimuksen seuran jäseneksi. Vuodesta 2015 alkaen opiskelijoiden ohella myös työttömät ja apurahatutkijat saavat jäsenyyden alennettuun hintaan. Voit tilata lehden myös ilman seuran jäsenyyttä.

Hinnasto 2015:

SUNS jäsenyys 50 €
Opiskelijajäsenet 25€
UUTTA: Työttömät ja apurahatutkijat 25 €
Yhteisöjäsenyys 60 €
Vuosikerta kotimaahan 60 €
Vuosikerta ulkomaille 65 €

Tilauslomakkeen löydät täältä.

Haluatko tutustua ennen tilaamista? Sukupuolentutkimus-lehden nettisivulla on nyt saatavilla vuonna 2014 julkaistuja puheenvuorotekstejä, yksi jokaisesta numerosta. Löydät tekstit täältä.

*tarjous voimassa niin kauan kuin lehtiä riittää